Truy cập

Hôm nay:
165
Hôm qua:
168
Tuần này:
600
Tháng này:
4108
Tất cả:
216415

Ý kiến thăm dò

Lịch tiếp công dân của UBND xã Tượng Sơn 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 12/04/2023 08:25:27

Phân công lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó chủ tịch, Công chức xã Tượng Sơn 6 tháng đầu năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ TƯỢNG SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TB - UBND Tượng Sơn, ngày tháng 01 năm 2023
THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó chủ tịch, Công chức Văn phòng - TK
Ủy ban nhân dân xã Tượng Sơntừ tháng 01 đến tháng 6 năm 2023

Căn cứ Luật tiếp công dân số: 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;
Căn cứ Nghị định số: 64/2014/NĐ – CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân;
Thực hiện Quy chế tiếp công dân Uỷ ban nhân dân xã Tượng sơn phân công lịch tiếp công dân xã Tượng Sơn từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2023 cụ thể như sau:
Tháng
Ngày
Thứ
Người tiếp
Chức vụ
Ghi chú
1
02
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
03
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
04
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
05
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
06
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
09
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
10
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
11
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
12
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
13
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
16
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
17
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
18
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
19
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
20
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
23
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
24
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
25
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
26
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
27
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
30
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
2
31/01
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
01/2
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
02
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
03
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
06
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
07
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
08
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
09
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
10
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
13
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
14
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
15
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
16
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
17
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
20
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
21
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
22
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
23
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
24
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
27
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
28
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
3
01/3
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
02
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
03
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
06
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
07
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
08
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
09
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
10
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
13
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
14
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
15
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
16
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
17
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
20
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
21
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
22
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
23
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
24
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
27
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
28
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
29
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
30
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
31
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
4
03/4
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
04
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
05
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
06
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
07
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
10
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
11
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
12
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
13
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
14
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
17
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
18
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
19
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
20
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
21
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
24
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
25
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
26
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
27
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
28
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
5
01/5
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
02
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
03
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
04
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
05
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
08
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
09
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
10
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
11
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
12
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
15
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
16
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
17
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
18
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
19
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
22
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
23
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
24
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
25
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
26
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
29
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
30
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
31
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
6
01/6
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
02
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
05
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
06
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
07
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
08
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
09
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
12
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
13
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
14
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
15
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
16
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
19
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
20
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
21
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
22
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
23
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
26
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
27
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
28
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
29
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
30
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
Địa điểm tiếp công dân: Tại phòng tiếp công dân UBND xã Tượng Sơn.
Thời gian:
- Mùa đông:
+ Buổi sáng từ 7h30 đến 12h.
+ Buổi chiều từ 13h đến 16h30.
- Mùa hè:
+ Buổi sáng từ 7h đến 11h 30’.
+ Buổi chiều từ 13h 30’ đến 17h.
Trên đây là thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó chủ tịch, Công chức Văn phòng - Thống kê Ủy ban nhân dân xã Tượng Sơn từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2023.
Nơi nhận:TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- VP UBND huyện; CHỦ TỊCH
- Phòng tiếp dân huyện;
- TT HĐND, UBND xã; Đã ký
- Đài truyền thanh xã;
- Lưu VP.
Nguyễn Văn Tuấn

Lịch tiếp công dân của UBND xã Tượng Sơn 6 tháng đầu năm 2023

Đăng lúc: 12/04/2023 08:25:27 (GMT+7)

Phân công lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó chủ tịch, Công chức xã Tượng Sơn 6 tháng đầu năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ TƯỢNG SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TB - UBND Tượng Sơn, ngày tháng 01 năm 2023
THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó chủ tịch, Công chức Văn phòng - TK
Ủy ban nhân dân xã Tượng Sơntừ tháng 01 đến tháng 6 năm 2023

Căn cứ Luật tiếp công dân số: 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;
Căn cứ Nghị định số: 64/2014/NĐ – CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân;
Thực hiện Quy chế tiếp công dân Uỷ ban nhân dân xã Tượng sơn phân công lịch tiếp công dân xã Tượng Sơn từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2023 cụ thể như sau:
Tháng
Ngày
Thứ
Người tiếp
Chức vụ
Ghi chú
1
02
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
03
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
04
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
05
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
06
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
09
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
10
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
11
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
12
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
13
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
16
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
17
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
18
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
19
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
20
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
23
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
24
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
25
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
26
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
27
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
30
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
2
31/01
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
01/2
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
02
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
03
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
06
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
07
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
08
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
09
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
10
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
13
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
14
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
15
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
16
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
17
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
20
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
21
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
22
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
23
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
24
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
27
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
28
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
3
01/3
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
02
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
03
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
06
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
07
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
08
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
09
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
10
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
13
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
14
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
15
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
16
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
17
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
20
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
21
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
22
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
23
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
24
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
27
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
28
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
29
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
30
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
31
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
4
03/4
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
04
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
05
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
06
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
07
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
10
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
11
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
12
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
13
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
14
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
17
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
18
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
19
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
20
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
21
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
24
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
25
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
26
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
27
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
28
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
5
01/5
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
02
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
03
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
04
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
05
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
08
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
09
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
10
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
11
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
12
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
15
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
16
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
17
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
18
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
19
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
22
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
23
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
24
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
25
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
26
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
29
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
30
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
31
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
6
01/6
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
02
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
05
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
06
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
07
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
08
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
09
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
12
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
13
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
14
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
15
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
16
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
19
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
20
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
21
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
22
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
23
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
26
2
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
27
3
Trần Công Văn
Phó Chủ tịch UBND xã
28
4
Thái Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND xã
29
5
Đỗ Ngọc Thuận
CC Văn phòng- TK
30
6
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch UBND xã
Địa điểm tiếp công dân: Tại phòng tiếp công dân UBND xã Tượng Sơn.
Thời gian:
- Mùa đông:
+ Buổi sáng từ 7h30 đến 12h.
+ Buổi chiều từ 13h đến 16h30.
- Mùa hè:
+ Buổi sáng từ 7h đến 11h 30’.
+ Buổi chiều từ 13h 30’ đến 17h.
Trên đây là thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó chủ tịch, Công chức Văn phòng - Thống kê Ủy ban nhân dân xã Tượng Sơn từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2023.
Nơi nhận:TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- VP UBND huyện; CHỦ TỊCH
- Phòng tiếp dân huyện;
- TT HĐND, UBND xã; Đã ký
- Đài truyền thanh xã;
- Lưu VP.
Nguyễn Văn Tuấn