Truy cập

Hôm nay:
170
Hôm qua:
168
Tuần này:
605
Tháng này:
4113
Tất cả:
216420

Ý kiến thăm dò

QĐ thành lập chuyển đổi số thôn Cát Vinh

Ngày 13/12/2022 16:51:23

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ TƯỢNG SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 32 /QĐ-UBND Tượng Sơn, ngày 01 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Cát Vinh


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TƯỢNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025

Căn cứ Công văn số 1206/UBND-VHTT, ngày 10/5/2022 của UBND huyện Nông Cống về việc hướng dẫn thành lập và hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng (gọi tắt là Tổ công nghệ số);

Xét đề nghị của Công chức VP-TK; Công chức VHXH xã Tượng Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Cát Vinh, xã Tượng Sơn, gồm các ông(bà) sau đây:

STT

Họ và tên

Chức danh đảng, đoàn thể

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Văn Chiến

Bí thư chi bộ- Trưởng thôn

Tổ trưởng

0336312645

2

Trương Xuân Tiến

Bí thư chi đoàn TN

Tổ viên

0977187929

3

Trương Văn Quang

Thôn đội trưởng

Tổ viên

0379189717

Điều 2. Nhiệm vụ của tổ công nghệ số: Tổ công nghệ cộng đồng thôn Cát Vinh có trách nhiệm thiết lập kênh điều hành, chỉ đạo, trao đổi thông tin trên các mạng xã hội (Zalo, facebook…) để tương tác, trao đỏi hàng ngày, báo cáo nhanh tình hình thực hiện, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân và doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thôn theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công chức Văn phòng UBND xã, Công chức VHXH, Công chức Tài chính-Kế toán, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Công an huyện; CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

Nguyễn Văn Tuấn

QĐ thành lập chuyển đổi số thôn Cát Vinh

Đăng lúc: 13/12/2022 16:51:23 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ TƯỢNG SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 32 /QĐ-UBND Tượng Sơn, ngày 01 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Cát Vinh


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TƯỢNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025

Căn cứ Công văn số 1206/UBND-VHTT, ngày 10/5/2022 của UBND huyện Nông Cống về việc hướng dẫn thành lập và hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng (gọi tắt là Tổ công nghệ số);

Xét đề nghị của Công chức VP-TK; Công chức VHXH xã Tượng Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Cát Vinh, xã Tượng Sơn, gồm các ông(bà) sau đây:

STT

Họ và tên

Chức danh đảng, đoàn thể

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Văn Chiến

Bí thư chi bộ- Trưởng thôn

Tổ trưởng

0336312645

2

Trương Xuân Tiến

Bí thư chi đoàn TN

Tổ viên

0977187929

3

Trương Văn Quang

Thôn đội trưởng

Tổ viên

0379189717

Điều 2. Nhiệm vụ của tổ công nghệ số: Tổ công nghệ cộng đồng thôn Cát Vinh có trách nhiệm thiết lập kênh điều hành, chỉ đạo, trao đổi thông tin trên các mạng xã hội (Zalo, facebook…) để tương tác, trao đỏi hàng ngày, báo cáo nhanh tình hình thực hiện, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân và doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thôn theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công chức Văn phòng UBND xã, Công chức VHXH, Công chức Tài chính-Kế toán, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Công an huyện; CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

Nguyễn Văn Tuấn