Truy cập

Hôm nay:
54
Hôm qua:
189
Tuần này:
336
Tháng này:
4198
Tất cả:
223259

Ý kiến thăm dò

QĐ thành lập tổ công nghệ thôn Bòng Sơn

Ngày 13/12/2022 16:23:07

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ TƯỢNG SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 29 /QĐ-UBND Tượng Sơn, ngày 01 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Bòng Sơn


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TƯỢNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025

Căn cứ Công văn số 1206/UBND-VHTT, ngày 10/5/2022 của UBND huyện Nông Cống về việc hướng dẫn thành lập và hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng (gọi tắt là Tổ công nghệ số);

Xét đề nghị của Công chức VP-TK; Công chức VHXH xã Tượng Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Bòng Sơn, xã Tượng Sơn, gồm các ông(bà) sau đây:

STT

Họ và tên

Chức danh đảng, đoàn thể

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đặng Thị Quyên

Trưởng thôn

Tổ trưởng

0352952359

2

Trần Nguyên Diện

Bí thư chi đoàn

Tổ viên

0968804900

3

Lê Thị Hằng

CHT HPN

Tổ viên

0368755243

Điều 2. Nhiệm vụ của tổ công nghệ số:

Tổ công nghệ cộng đồng thôn Bòng Sơn có trách nhiệm thiết lập kênh điều hành, chỉ đạo, trao đổi thông tin trên các mạng xã hội (Zalo, facebook…) Thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác chuyển đổi số đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thôn.

Thực hiện chức trách nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và theo các công văn, hướng dẫn về chuyển đổi số của TW, của tỉnh, của huyện, của xã.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công chức Văn phòng UBND xã, Công chức VHXH, Công chức Tài chính-Kế toán, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Công an huyện; CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

Nguyễn Văn Tuấn

QĐ thành lập tổ công nghệ thôn Bòng Sơn

Đăng lúc: 13/12/2022 16:23:07 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ TƯỢNG SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 29 /QĐ-UBND Tượng Sơn, ngày 01 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Bòng Sơn


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TƯỢNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025

Căn cứ Công văn số 1206/UBND-VHTT, ngày 10/5/2022 của UBND huyện Nông Cống về việc hướng dẫn thành lập và hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng (gọi tắt là Tổ công nghệ số);

Xét đề nghị của Công chức VP-TK; Công chức VHXH xã Tượng Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Bòng Sơn, xã Tượng Sơn, gồm các ông(bà) sau đây:

STT

Họ và tên

Chức danh đảng, đoàn thể

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đặng Thị Quyên

Trưởng thôn

Tổ trưởng

0352952359

2

Trần Nguyên Diện

Bí thư chi đoàn

Tổ viên

0968804900

3

Lê Thị Hằng

CHT HPN

Tổ viên

0368755243

Điều 2. Nhiệm vụ của tổ công nghệ số:

Tổ công nghệ cộng đồng thôn Bòng Sơn có trách nhiệm thiết lập kênh điều hành, chỉ đạo, trao đổi thông tin trên các mạng xã hội (Zalo, facebook…) Thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác chuyển đổi số đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thôn.

Thực hiện chức trách nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và theo các công văn, hướng dẫn về chuyển đổi số của TW, của tỉnh, của huyện, của xã.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công chức Văn phòng UBND xã, Công chức VHXH, Công chức Tài chính-Kế toán, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Công an huyện; CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

Nguyễn Văn Tuấn