Truy cập

Hôm nay:
50
Hôm qua:
189
Tuần này:
332
Tháng này:
4194
Tất cả:
223255

Ý kiến thăm dò

Quyết định thành lập tổ công nghệ số cộng đồng xã Tượng Sơn

Ngày 29/03/2023 14:01:37

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TƯỢNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26/QĐ-UBND

Tượng Sơn, ngày 01 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng xã Tượng Sơn


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TƯỢNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 4347/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa thành Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3885/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND huyện, về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện Nông Cống thành Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Nông Cống;

Thực hiện Công văn số 3087/UBND-CNTT ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh về việc giao hướng dẫn việc thành lập và triển khai hoạt động các Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương; công văn số 1026/UBND-VHTT ngày 10 tháng 5 năm 2022, của Chủ tịch UBND huyện Nông Cống về việc “Hướng dẫn thành lập và hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng”;

Theo đề nghị của Công chức Văn phòng Thống kê; Công chức Văn hóa - Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 07 Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bànTượng Sơn. (Có QĐ thành lập 7 tổ kèm theo)

Điều 2. Chức năng và nhiệm vụ của Tổ công nghệ số cộng đồng: Bám sát các nhiệm vụ của cấp trên và của địa phương, cần cụ thể hóa những việc làm cụ thể, mục tiêu đạt được, thời gian hoàn thành, cụ thể như sau:

- Thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác chuyển đổi số đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

- Trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản xuất, người dân trên địa bàn ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử, dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ chuyển đổi số trong y tế, giáo dục, thanh toán không dùng tiền mặt...

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 1 QĐ;

- Phòng VH và TT

- TTr Đảng uỷ, HĐND xã;

- Chủ tịch, Các PCT xã ;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuấn

DANH SÁCH

Tổ công nghệ số cộng đồng xã Tượng Sơn.

(Kèm theo Quyết định số: 26QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Chủ tịch

Uỷ ban nhân dân xã Tượng Sơn)

STT

Tên tổ công nghệ số

Họ và tên

Chức vụ

1.

Tổ cộng nghệ số thôn Thị Long

Lê Thị Lý

Thôn Trưởng – Tổ Trưởng

Trần Thị Tĩnh

BT Chi đoàn – Tổ phó

Lê Đình Giáp

Trưởng ban CTMT – Tổ viên

2.

Tổ cộng nghệ số thôn Thái Tượng

Ngô Thị Liên

Thôn Trưởng – Tổ Trưởng

Phạm Thị Thanh

BT Chi đoàn – Tổ phó

Nguyễn Trường Ân

BT chi bộ - Trưởng ban CTMT

3.

Tổ cộng nghệ số thôn Bòng Sơn

Đặng Thị Quyên

Thôn Trưởng – Tổ Trưởng

Trần Nguyên Diện

BT Chi đoàn – Tổ phó

Lê Thị Hằng

Chi hội trưởng PN – Tổ viên

4.

Tổ cộng nghệ số thôn Kén

Nguyễn Văn Triệu

Trưởng thôn

Lê Văn Chương

Bí thư chi đoàn

5.

Tổ cộng nghệ số thôn Cát Vinh

Nguyễn Văn Chiến

Bí thư chi bộ- Trưởng thôn

Trương Xuân Tiến

Bí thư chi đoàn TN

Trương Văn Quang

Thôn đội trưởng

6.

Tổ cộng nghệ số thôn Đức Phú Vân

Trần Thị Tuyển

Trưởng thôn

Trần Nguyên Dũng

Bí thư chi đoàn

Lê Thị Hương

CHT CHPN

Ngô Trí Dung

CHT CCB

Thân Trọng Lâm

Trưởng ban CTMT thôn

Lê Văn Sáng

Tổ viên tổ ANTT

7.

Tổ cộng nghệ số thôn Tân Thịnh

Hoàng Xuân Thảnh

Trưởng thôn

Lê Văn Nhân

Bí thư chi đoàn TN

Lê Công Phúc

BT Chi bộ- TBCT MT

Hoàng Thị Hiền

CHT HND

Lê Đình Chinh

Tổ viên tổ ANTT

Quyết định thành lập tổ công nghệ số cộng đồng xã Tượng Sơn

Đăng lúc: 29/03/2023 14:01:37 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TƯỢNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26/QĐ-UBND

Tượng Sơn, ngày 01 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng xã Tượng Sơn


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TƯỢNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 4347/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa thành Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3885/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND huyện, về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện Nông Cống thành Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Nông Cống;

Thực hiện Công văn số 3087/UBND-CNTT ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh về việc giao hướng dẫn việc thành lập và triển khai hoạt động các Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương; công văn số 1026/UBND-VHTT ngày 10 tháng 5 năm 2022, của Chủ tịch UBND huyện Nông Cống về việc “Hướng dẫn thành lập và hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng”;

Theo đề nghị của Công chức Văn phòng Thống kê; Công chức Văn hóa - Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 07 Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bànTượng Sơn. (Có QĐ thành lập 7 tổ kèm theo)

Điều 2. Chức năng và nhiệm vụ của Tổ công nghệ số cộng đồng: Bám sát các nhiệm vụ của cấp trên và của địa phương, cần cụ thể hóa những việc làm cụ thể, mục tiêu đạt được, thời gian hoàn thành, cụ thể như sau:

- Thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác chuyển đổi số đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

- Trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản xuất, người dân trên địa bàn ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử, dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ chuyển đổi số trong y tế, giáo dục, thanh toán không dùng tiền mặt...

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 1 QĐ;

- Phòng VH và TT

- TTr Đảng uỷ, HĐND xã;

- Chủ tịch, Các PCT xã ;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuấn

DANH SÁCH

Tổ công nghệ số cộng đồng xã Tượng Sơn.

(Kèm theo Quyết định số: 26QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Chủ tịch

Uỷ ban nhân dân xã Tượng Sơn)

STT

Tên tổ công nghệ số

Họ và tên

Chức vụ

1.

Tổ cộng nghệ số thôn Thị Long

Lê Thị Lý

Thôn Trưởng – Tổ Trưởng

Trần Thị Tĩnh

BT Chi đoàn – Tổ phó

Lê Đình Giáp

Trưởng ban CTMT – Tổ viên

2.

Tổ cộng nghệ số thôn Thái Tượng

Ngô Thị Liên

Thôn Trưởng – Tổ Trưởng

Phạm Thị Thanh

BT Chi đoàn – Tổ phó

Nguyễn Trường Ân

BT chi bộ - Trưởng ban CTMT

3.

Tổ cộng nghệ số thôn Bòng Sơn

Đặng Thị Quyên

Thôn Trưởng – Tổ Trưởng

Trần Nguyên Diện

BT Chi đoàn – Tổ phó

Lê Thị Hằng

Chi hội trưởng PN – Tổ viên

4.

Tổ cộng nghệ số thôn Kén

Nguyễn Văn Triệu

Trưởng thôn

Lê Văn Chương

Bí thư chi đoàn

5.

Tổ cộng nghệ số thôn Cát Vinh

Nguyễn Văn Chiến

Bí thư chi bộ- Trưởng thôn

Trương Xuân Tiến

Bí thư chi đoàn TN

Trương Văn Quang

Thôn đội trưởng

6.

Tổ cộng nghệ số thôn Đức Phú Vân

Trần Thị Tuyển

Trưởng thôn

Trần Nguyên Dũng

Bí thư chi đoàn

Lê Thị Hương

CHT CHPN

Ngô Trí Dung

CHT CCB

Thân Trọng Lâm

Trưởng ban CTMT thôn

Lê Văn Sáng

Tổ viên tổ ANTT

7.

Tổ cộng nghệ số thôn Tân Thịnh

Hoàng Xuân Thảnh

Trưởng thôn

Lê Văn Nhân

Bí thư chi đoàn TN

Lê Công Phúc

BT Chi bộ- TBCT MT

Hoàng Thị Hiền

CHT HND

Lê Đình Chinh

Tổ viên tổ ANTT